Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kołobrzegu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
narodowe siły rezerwowe

 

NSR w pytaniach i odpowiedziach - Wyselekcjonowany, ochotniczy zasób żołnierzy rezerwy, posiadających przydziały kryzysowe na określone stanowiska służbowe w jednostkach wojskowych.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kołobrzegu przy ul. Jedności Narodowej 9

Informacje szczegółowe:

        p. Violetta DUBIŃSKA   tel. 261 223 115

 SPIS ZAGADNIEŃ

Informacje ogólne, zasady tworzenia, podstawowe zadania, warunki wstąpienia do NSR, system szkolenia, uprawnienia żołnierzy NSR.

Informacje ogólne

NARODOWE SIŁY REZERWOWE (NSR): wyselekcjonowany, ochotniczy zasób żołnierzy rezerwy, posiadających przydziały kryzysowe na określone stanowiska służbowe w jednostkach wojskowych, nadane w wyniku ochotniczo zawartych kontraktów i pozostających w dyspozycji do wykorzystania w przypadku zagrożeń militarnych i niemilitarnych, zarówno w kraju, jak i w misjach poza granicami państwa.

ŻOŁNIERZ REZERWY: osoba, która złożyła przysięgę wojskową i została przeniesiona do rezerwy po zwolnieniu z czynnej służby wojskowej, w tym z zawodowej służby wojskowej lub ze służby kandydackiej, jeżeli w dalszym ciągu podlega obowiązkowi służby wojskowej.

Decyzja o rezygnacji z obowiązkowych form służby wojskowej spowodowała zmiany także w systemie gromadzenia i użycia rezerw osobowych. Program profesjonalizacji Sił Zbrojnych zawiera postanowienia o utworzeniu Narodowych Sił Rezerwowych, ich przeznaczeniu, o stworzeniu materialnych rekompensat i zachęt do pełnienia służby w ramach NSR, a także o stworzeniu rekompensat dla pracodawców, zatrudniających żołnierzy rezerwy. W myśl tych postanowień NSR utrzymywane będą na potrzeby reagowania kryzysowego, jak również wzmocnienia jednostek wojskowych w razie potrzeby ich użycia do działań poza granicami państwa.


Zasady tworzenia

NSR stanowią integralną część systemu uzupełniania Sił Zbrojnych. Liczba stanowisk przeznaczonych dla żołnierzy NSR w jednostce wojskowej jest uzależniona od jej specyfiki i realizowanych zadań kryzysowych. Są to niemal wyłącznie stanowiska, których obsada w czasie pokoju nie jest konieczna i opłacalna. Żołnierze NSR służą przede wszystkim do uzupełniania stanów osobowych do wymaganego wskaźnika rozwinięcia w jednostkach wsparcia i zabezpieczenia. W jednostkach wojskowych, mających krótki czas osiągania gotowości, liczba stanowisk uzupełnianych żołnierzami NSR jest niewielka.

Służba żołnierzy rezerwy w NSR odbywa się na podstawie przydziałów kryzysowych nadawanych w wyniku ochotniczo zawartych kontraktów. Źródłem naboru do NSR w pierwszym etapie ich tworzenia są byli żołnierze zawodowi, żołnierze zwolnieni ze służby kandydackiej oraz wyszkoleni żołnierze rezerwy. Nabór kandydatów do służby w NSR, ma w zasadzie charakter terytorialny. Pozyskanie kandydatów spoza danego województwa, będzie dopuszczalne w przypadku braku kandydatów o wymaganych kwalifikacjach.

NSR tworzą żołnierze rezerwy, którym nadano przydziały kryzysowe. Nie stanowią one oddzielnego, wyodrębnionego organizacyjnie komponentu Sił Zbrojnych, lecz jeden ze sposobów uzupełniania etatowych stanowisk służbowych poszczególnych jednostek wojskowych. Określenie liczby stanowisk na potrzeby NSR, a także ich obsada należy do kompetencji właściwych dowódców, komendantów, szefów jednostek organizacyjnych, stosownie do realizowanych i planowanych zadań.


Podstawowe zadania

Przeznaczenie NSR wynika z ich definicji, zawartej w ustawie o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. Żołnierze rezerwy na przydziałach kryzysowych, z uwagi na dyspozycyjność do okresowego pełnienia czynnej służby wojskowej w razie potrzeby, stanowią wzmocnienie potencjału jednostek wojskowych w przypadkach uzasadnionych potrzebami obrony państwa, potrzebami Sił Zbrojnych lub zarządzania kryzysowego.

Zadaniem NSR, tak jak i całych Sił Zbrojnych, jest zapewnienie suwerenności i niepodległości Narodu Polskiego oraz jego bezpieczeństwa i pokoju. Siły Zbrojne mogą także brać udział w zwalczaniu klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków, działaniach antyterrorystycznych i z zakresu ochrony mienia, akcjach poszukiwawczych oraz ratowania lub ochrony zdrowia i życia ludzkiego, oczyszczaniu terenów z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego oraz ich unieszkodliwianiu, a także w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

Ponadto NSR służyć będą uzupełnieniu stanowisk służbowych występujących w strukturach polskich kontyngentów wojskowych poza granicami państwa.

NSR będą tym elementem, którego jednym z zadań będzie utrzymywanie więzi Sił Zbrojnych ze społeczeństwem, co ma szczególne znaczenie w przypadku armii zawodowej.


Warunki wstąpienia do NSR

Rozpoczęcie służby w ramach NSR zostanie poprzedzone zawarciem kontraktu, a następnie nadaniem przydziału kryzysowego. Żołnierz rezerwy – kandydat do służby w NSR – zawierać będzie z dowódcą jednostki wojskowej dobrowolny kontrakt na okres od 2 do 6 lat. Kontrakt będzie zawierany na pisemny wniosek zainteresowanego składany do wojskowego komendanta uzupełnień.

Kontrakt będzie mógł być zawarty z żołnierzem rezerwy, który spełnia łącznie następujące warunki:
- nie był przeznaczony do służby zastępczej;
- nie był karany za przestępstwo umyślne;
- ma wykształcenie na poziomie co najmniej gimnazjalne dla stanowisk przeznaczonych dla szeregowych lub co najmniej średnie dla stanowisk przeznaczonych dla podoficerów albo co najmniej wyższe dla stanowisk przeznaczonych dla oficerów;
- ma przygotowanie zawodowe oraz kwalifikacje i umiejętności przydatne w Siłach Zbrojnych;
- zaliczył sprawdzian z wychowania fizycznego.
Zawarcie kontraktu będzie mogło być również uzależnione od posiadania przez żołnierza rezerwy poświadczenia bezpieczeństwa lub posiadania orzeczenia wojskowej pracowni psychologicznej o braku przeciwwskazań do pełnienia służby wymagającej szczególnych predyspozycji psychofizycznych albo o zdolności do pełnienia służby poza granicami kraju. Przed zawarciem kontraktu dowódca jednostki wojskowej lub wojskowy komendant uupełnień może wystąpić o przeprowadzenie postępowania sprawdzającego lub skierować do wojskowej pracowni psychologicznej na badania psychologiczne.

Żołnierz rezerwy składa wniosek bezpośrednio do wojskowego komendanta uzupełnień. Do wniosku załącza się:
1) odpis, uwierzytelnioną kopię lub – po okazaniu oryginału – kopię dokumentu stwierdzającego posiadanie wymaganego wykształcenia;
2) uwierzytelnioną kopię lub – po okazaniu oryginału – kopię posiadanego poświadczenia bezpieczeństwa;
3) odpisy, uwierzytelnione kopie lub, po okazaniu oryginału, kopie innych dokumentów mających wpływ na nadanie przydziału kryzysowego, w szczególności potwierdzające przygotowanie zawodowe oraz kwalifikacje i umiejętności przydatne w Siłach Zbrojnych, w tym certyfikaty językowe, świadectwa ukończenia szkół, kursów lub uzyskania specjalizacji zawodowych, zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu.


Wojskowy Komendant Uzupełnień po otrzymaniu wniosku żołnierza rezerwy:
1) sprawdza, czy istnieje wolne stanowisko służbowe, na które może być nadany przydział kryzysowy;
2) umożliwia żołnierzowi zapoznanie się z przepisami normującymi pełnienie służby w ramach NSR;
3) sprawdza czy spełnione są warunki umożliwiające zawarcie kontraktu;
4) w razie potrzeby kieruje żołnierza do właściwej wojskowej komisji lekarskiej oraz do wojskowej pracowni psychologicznej w celu ustalenia zdolności do pełnienia czynnej służby wojskowej, w tym pełnionej poza granicami państwa;
5) wydaje mu, w razie potrzeby, do wypełnienia, za pisemnym potwierdzeniem odbioru, ankietę bezpieczeństwa osobowego oraz występuje do właściwych organów o przeprowadzenie postępowania sprawdzającego;
6) przesyła wniosek wraz z aktami sprawy do dowódcy jednostki wojskowej oraz kieruje żołnierza do jednostki w terminie ustalonym z dowódcą.

Dowódca jednostki wojskowej po otrzymaniu wniosku żołnierza rezerwy wraz z aktami sprawy i po jego przybyciu do jednostki wojskowej, organizuje sprawdzian z wychowania fizycznego i przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną. W uzasadnionych przypadkach może przeprowadzić dodatkowo egzaminy sprawdzające poziom wyszkolenia i przygotowania zawodowego, w szczególności w zakresie znajomości budowy i obsługi sprzętu specjalistycznego oraz umiejętności fachowych. Następnie dowódca, w przypadku zaakceptowania kandydatury żołnierza rezerwy, określa dla niego stanowisko służbowe, przeprowadza w razie potrzeby postępowanie sprawdzające zwykłe w celu wydania poświadczenia bezpieczeństwa, ustala termin rozpoczęcia i zakończenia wykonywania obowiązków w ramach NSR i podpisuje z nim kontrakt.

Po podpisaniu kontraktu żołnierzom rezerwy będą nadawane przydziały kryzysowe oraz stosownie do potrzeb przydziały mobilizacyjne.
Przydział kryzysowy nadaje się na okres od dwóch do sześciu lat, z możliwością jego ponownego nadania.
Przydziały kryzysowe mogą być nadawane żołnierzom rezerwy w czasie pokoju na stanowiska służbowe, które są określone w etacie jednostki wojskowej czasu „P”.

Warunkiem nadania przydziału kryzysowego jest wcześniejsze zawarcie kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach NSR między żołnierzem rezerwy, a dowódcą jednostki wojskowej, w której ma być nadany ten przydział.
Przydział kryzysowy ma charakter stosunku administracyjno-prawnego. Z tego względu do jego nadania uprawniony jest wyłącznie organ administracji publicznej, którym jest wojskowy komendant uzupełnień. Wojskowy komendant uzupełnień nadaje i uchyla przydziały kryzysowe, działając w porozumieniu z dowódcą jednostki wojskowej. Postępowanie w sprawie nadania przydziału kryzysowego jest dwuinstancyjne i podlega kontroli sądowo-administracyjnej sprawowanej przez wojewódzkie sądy administracyjne. Nadanie przydziału kryzysowego następuje w formie karty przydziału kryzysowego, stanowiącej decyzję administracyjną.
Wojskowy komendant uzupełnień niezwłocznie po otrzymaniu kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach NSR wzywa żołnierza rezerwy do osobistego stawienia się w oznaczonym terminie i miejscu, w celu nadania przydziału kryzysowego.
Po stawieniu się żołnierza rezerwy wojskowy komendant uzupełnień wręcza mu kartę przydziału kryzysowego, za pisemnym potwierdzeniem odbioru. Potwierdzenie odbioru karty następuje przez złożenie własnoręcznego podpisu na egzemplarzu przeznaczonym dla wojskowego komendanta uzupełnień. Odmowa przyjęcia karty przydziału kryzysowego oznacza rezygnację żołnierza rezerwy z zawartego kontraktu i jego wygaśnięcie.


System szkolenia

System szkolenia żołnierzy rezerwy uwzględnia zadania stawiane przed NSR, przygotowanie rezerwistów i ich doświadczenia wojskowe. Proces szkolenia żołnierzy NSR będzie realizowany głównie w czasie ćwiczeń wojskowych i podczas pełnienia okresowej służby wojskowej.

Zgodnie z ustawą o powszechnym obowiązku obrony RP, żołnierze rezerwy posiadający nadane przydziały kryzysowe:
- odbywają corocznie ćwiczenia wojskowe rotacyjne,
- mogą odbywać ćwiczenia wojskowe w trybie natychmiastowego stawiennictwa,
- mogą być zobowiązani do odbywania ćwiczeń wojskowych krótkotrwałych, trwających nieprzerwanie do trzydziestu dni,
- mogą zostać zobowiązani do odbycia jeden raz przez cały okres pozostawania na przydziałach kryzysowych ćwiczeń wojskowych długotrwałych, trwających nieprzerwanie do    dziewiędziesięciu dni,
- na swój wniosek mogą odbywać ćwiczenia wojskowe krótkotrwałe i długotrwałe, jeżeli takie są potrzeby Sił Zbrojnych;
- na swój wniosek mogą odbywać, w dniach wolnych od pracy, ćwiczenia wojskowe jednodniowe, jeżeli w danym roku został wyczerpany limit dni ćwiczeń rotacyjnych.

Żołnierze NSR będą mogli odbywać ćwiczenia wojskowe w trybie natychmiastowego stawiennictwa, jednak nie częściej niż jeden raz w ciągu roku kalendarzowego. W razie powołania na te ćwiczenia, czas ich odbywania będzie zaliczany do sumarycznego okresu trwania ćwiczeń wojskowych rotacyjnych. 

Okresowa służba wojskowa – rodzaj czynnej służby wojskowej dla żołnierzy rezerwy, pełnionej w ramach Narodowych Sił Rezerwowych przez określony czas, w razie zagrożenia kryzysowego lub potrzeby wykonywania przez jednostkę wojskową misji poza granicami państwa.

Okresowa służba wojskowa może trwać do 24 miesięcy, z możliwością jej przedłużenia za zgodą żołnierza do 48 miesięcy.

Powołanie do okresowej służby wojskowej, pełnionej w trybie natychmiastowego stawiennictwa, będzie możliwe w celu udziału jednostek wojskowych w z walczaniu klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków, działaniach antyterrorystycznych i z zakresu ochrony mienia, akcjach poszukiwawczych oraz ratowania zdrowia lub życia ludzkiego, oczyszczaniu terenów z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego oraz ich unieszkodliwiania, a także w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.


Uprawnienia żołnierzy NSR

Świadczenia dla żołnierzy rezerwy za czas służby, podobnie jak w siłach rezerwowych innych państw, są zbliżone do świadczeń żołnierzy w czynnej służbie wojskowej. Obejmują one głównie:

1. Ochronę uprawnień pracowniczych:
1) trwałość stosunku pracy i ochrona pracownika przed zwolnieniem. W okresie pozostawania na przydziale kryzysowym żołnierza rezerwy będącego pracownikiem, stosunek pracy z tym pracownikiem nie będzie mógł być przez pracodawcę wypowiedziany ani rozwiązany. Jednak przepisy te nie mają zastosowania do umów o pracę zawartych na okres próbny, na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy, a także, jeżeli pracodawca rozwiąże umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika oraz w razie ogłoszenia upadłości, likwidacji zakładu pracy lub zwolnień grupowych;
2) gwarancje stabilności zawodowej (urlopowanie na czas służby w NSR przy zachowaniu praw do awansu, nagród, urlopów, ochrony socjalnej, itp.);
3) wliczanie czasu służby do wysługi pracowniczej;
4) doliczanie byłym żołnierzom zawodowym (emerytom wojskowym), których emerytura jest niższa od górnej granicy (75%) podstawy jej wymiaru, czasu czynnej służby wojskowej w NSR do tej podstawy, na zasadach określonych w ustawie o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, na wniosek żołnierza rezerwy;
5) opłacanie składek z tytułu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego w okresie pełnienia czynnej służby wojskowej.

2. Pomoc edukacyjną: możliwość dofinansowania kosztów studiów lub nauki, stażu, kursu albo specjalizacji w specjalnościach wojskowych wymagających podwyższonych kwalifikacji, na zasadach przewidzianych dla żołnierzy zawodowych. Wysokość dofinansowania będzie proporcjonalna do deklarowanego okresu pozostawania na przydziale kryzysowym.

3. Należności finansowe:
1) uposażenie za każdy dzień faktycznej służby, z tytułu odbywania ćwiczeń wojskowych, pełnienia okresowej służby wojskowej lub pełnienia służby przygotowawczej; Żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe przysługuje za każdy dzień trwania ćwiczeń uposażenie zasadnicze według stopnia wojskowego. Dowódca jednostki wojskowej przyznaje dodatek funkcyjny w wysokości do 15% uposażenia zasadniczego przysługującego żołnierzowi według stopnia wojskowego oraz dodatki do uposażenia, uzasadnione szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej. W czasie pełnienia okresowej służby wojskowej żołnierze rezerwy otrzymują uposażenie zasadnicze i dodatki do uposażenia zasadniczego, według należności przewidzianych dla żołnierzy pełniących zawodową kontraktową służbę wojskową.
Żołnierzom pełniącym służbę przygotowawczą będzie przysługiwało uposażenie zasadnicze, dodatki do uposażenia zasadniczego i inne należności na zasadach podobnych jak dla żołnierzy pełniących służbę kandydacką. Żołnierz zwolniony ze służby przygotowawczej otrzyma odprawę w związku ze zwolnieniem z czynnej służby wojskowej. Żołnierzom rezerwy pełniącym czynną służbę wojskową, przysługuje prawo do otrzymywania dodatku do uposażenia zasadniczego, w wysokości zależnej od okresu pozostawania na przydziale kryzysowym. Wynosi on 3% po upływie 3 lat pozostawania na przydziale kryzysowym i jest zwiększany o 3% za każdy kolejny trzyletni okres. 2) zwrot kosztów dojazdów żołnierzy z miejsca zamieszkania do miejsca pełnienia czynnej służby wojskowej i z powrotem, o ile nie podlegają oni zakwaterowaniu zbiorowemu i nie mieszkają w miejscowości tej samej lub pobliskiej co miejsce służby;
3) dodatek motywacyjny za uzyskanie odpowiedniej klasy specjalisty przy posiadaniu co najmniej oceny dobrej w opinii służbowej;
4) zwrot różnicy pomiędzy wynagrodzeniem z tytułu zatrudnienia a uposażeniem w czasie czynnej służby wojskowej, jeżeli otrzymywane uposażenie wypłacane jest w niższej wysokości. W tej sytuacji żołnierzom NSR przysługiwać będzie rekompensata finansowa za czas pełnienia służby. Będzie ją wypłacał dowódca jednostki wojskowej. 
Kwota rekompensaty z tego tytułu za każdy dzień służby wojskowej żołnierzy rezerwy, nie może być jednak wyższa od 1/21 dwuipółkrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw.

Żołnierzom pełniącym służbę wojskową poza granicami państwa przysługują z tego tytułu dodatkowe świadczenia finansowe, których wysokość wynika ze specyfiki służby oraz parametrów zajmowanego stanowiska służbowego.

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kołobrzegu
Jedności Narodowej 9
78-100 Kołobrzeg
tel. 261223140
fax. 261222581
wkukolobrzeg@ron.mil.pl

    
  • BIP
Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Cookies.