Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kołobrzegu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
REKLAMOWANIE

Reklamowanie od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny

Osoby reklamowane są zwolnione z obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny. Reklamowania dokonuje się z urzędu i na wniosek. 

Reklamowania z urzędu dotyczą osób, które:

 • wykonują mandat posła, senatora lub radnego;
 • zajmują kierownicze stanowiska państwowe;
 • ze względu na posiadane kwalifikacje lub zajmowane stanowiska, są niezbędne - dla zapewnienia obrony lub bezpieczeństwa państwa.

 Szczegółowy wykaz stanowisk, których zajmowanie powoduje reklamowanie z urzędu od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny – zawiera (Dziennik Ustaw Nr 210 poz. 2136 z 27.09.2004r.i Dziennik Ustaw Nr 106 z dn. 03 lipca 2009r. poz. 883 z późniejszymi zmianami).

W ramach reklamowania z urzędu sporządza się Zawiadomienie o reklamowaniu z urzędu  i przesyła do Wojskowego Komendanta Uzupełnień w dwóch egzemplarzach. W zawiadomieniu ujmuje się następujące dane osób podlegających reklamowaniu: lp., imię (imiona), nazwisko oraz imię ojca, nr Pesel, stopień wojskowy, adres miejsca pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, zajmowane stanowisko lub kwalifikacje albo pełnioną funkcję, adnotacje WKU, podpis osoby reklamowanej i uwagi.  

Reklamowanie na wniosek może być prowadzone w stosunku do osób zatrudnionych w:

 • urzędach państwowych lub samorządowych i Narodowym Banku Polskim;
 • zakładach pracy objętych programem mobilizacji gospodarki;
 • jednostkach organizacyjnych podporządkowanych Ministrowi Obrony Narodowej
 • lub przez niego nadzorowanych;
 • centralnych organach administracji rządowej oraz innych organach i jednostkach
 • organizacyjnych nadzorowanych
 • podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji;
 • publicznych zakładach opieki zdrowotnej;
 • przedsiębiorstwach, na które zostały nałożone zadania na rzecz obronności
 • państwa.

(Dziennik Ustaw Nr 210 poz. 2136 z 27.09.2004r.i Dziennik Ustaw Nr 106 z dn. 03 lipca 2009r. poz. 883 z późniejszymi zmianami).

Podstawę reklamowania na wniosek stanowi pisemny udokumentowany wniosek kierowników urzędów państwowych, samorządowych lub przedsiębiorców sporządzony w dwóch egzemplarzach i przesłany do Wojskowego Komendanta Uzupełnień.

 WNIOSEK

We Wniosku  ujmuje się następujące dane osób podlegających reklamowaniu: lp., imię (imiona) i nazwisko, imię ojca, nr Pesel, stopień wojskowy, adres miejsca pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, zajmowane stanowisko lub pełnioną funkcję, adnotacje WKU, podpis osoby reklamowanej i uwagi oraz uzasadnienie konieczności reklamowana, a w odniesieniu do osób zatrudnionych w zakładach pracy, również podstawę objęcia zakładu pracy programem mobilizacji gospodarki lub podstawę nałożenia zadania na rzecz obronności państwa.
W przypadku zaistnienia potrzeb uzupełnienia Sił Zbrojnych stanem osobowym, a w ewidencji wojskowej nie występują zasoby osób, którym z racji posiadanego wieku, stopnia wojskowego, wykształcenia, kwalifikacji, stanu zdrowia lub miejsca zamieszkania, można nadać przydział pracowniczy lub przydział mobilizacyjny - może nastąpić odmowa reklamowania na wniosek lub jej uchylenie w czasie pokoju co stanowi decyzję administracyjną, od której służy wnioskodawcy odwołanie do Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego. Zwolnienie z obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej, udzielone żołnierzom rezerwy w wyniku ich reklamowania, podlega uchyleniu w przypadku:

 • wygaśnięcia lub utracie mandatu posła, senatora lub radnego;
 • rozwiązania stosunku pracy;
 • odwołania ze stanowiska;
 • powołania do zawodowej służby wojskowej;
 • skreślenia z ewidencji wojskowej;
 • na wniosek pracodawcy w przypadku zmiany miejsca pobytu stałego lub
 • czasowego trwającego ponad trzy miesiące.

 Podstawa prawna:
1. Ustawa o Powszechnym Obowiązku Obrony RP (Dz.U. z 2015 r. , poz. 144 z późn. zm.).

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2014 roku w sprawie reklamowania od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w3 razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (Dz.U z 2004 r., poz. 2136 z póżn. zm3. Dziennik Ustaw nr 106 z dnia 03.07.2009 r. z poźn. zm.

Szczegółowe informacje w WKU Kołobrzeg tel. 261 223 104

  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kołobrzegu
Jedności Narodowej 9
78-100 Kołobrzeg
tel. 261223140
fax. 261222581
wkukolobrzeg@ron.mil.pl

  
 • BIP
Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Cookies.