Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kołobrzegu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
ŚWIADCZENIA

ŚWIADCZENIA OSOBISTE.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz.U. 2018.1459 j.t.);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 05 października 2004 r. w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz.U.2004.229.2307 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (Dz.U.2004.203.2081 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 czerwca 2004 r. w sprawie ewidencji wojskowej świadczeń na rzecz obrony (Dz.U. 2004.148.1556 z późn. zm.);
 • Instrukcja obowiązująca w resorcie ON.

Obowiązek świadczeń:

Na osoby posiadające obywatelstwo polskie, które ukończyły szesnaście, a nie przekroczyły sześćdziesięciu lat życia, może być nałożony obowiązek świadczeń osobistych, polegających na wykonywaniu różnego rodzaju prac doraźnych na rzecz przygotowania obrony państwa albo zwalczania klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków. Obowiązek świadczeń osobistych może obejmować również obowiązek użycia posiadanych narzędzi prostych, a w stosunku do osób wykonujących świadczenia polegające na doręczaniu dokumentów powołania do czynnej służby wojskowej oraz wezwań do wykonania świadczeń, zwanych dalej "kurierami" - także posiadanych środków transportowych.

Czasy wykonywania świadczeń:

W czasie pokoju czas wykonywania świadczeń osobistych nie może przekraczać jednorazowo dwunastu godzin, a w stosunku do kurierów oraz osób dostarczających i obsługujących przedmioty świadczeń rzeczowych - czterdziestu ośmiu godzin.

W razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny osoby podlegające obowiązkowi świadczeń osobistych mogą być w każdym czasie powołane do wykonania różnego rodzaju prac doraźnych na rzecz Sił Zbrojnych, obrony cywilnej lub jednostek organizacyjnych wykonujących zadania na potrzeby obrony państwa. Czas wykonywania świadczeń osobistych nie może przekraczać jednorazowo siedmiu dni.

 Kto nie podlega obowiązkowi świadczeń:

Obowiązkowi świadczeń osobistych nie podlegają:

1) osoby wybrane do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej lub organów samorządu terytorialnego na czas pełnienia mandatu;

2) żołnierze pełniący czynną służbę wojskową oraz osoby, którym doręczono kartę powołania do tej służby, jeżeli termin stawienia się do służby koliduje z terminem wykonania świadczenia;

3) osoby odbywające zasadniczą służbę w obronie cywilnej lub służbę zastępczą;

4) osoby, wobec których orzeczono stałą lub długotrwałą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, osoby uznane za całkowicie niezdolne do pracy oraz samodzielnej egzystencji albo całkowicie niezdolne do pracy na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, jak również osoby zaliczone do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności albo umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

5) sędziowie, prokuratorzy, funkcjonariusze Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Ochrony Kolei oraz pracownicy specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych w jednostkach organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez ministrów, kierowników urzędów centralnych, wojewodów, Prezesa Narodowego Banku Polskiego oraz Krajową Radę Radiofonii i Telewizji;

6) kobiety w ciąży i w okresie sześciu miesięcy po odbyciu porodu oraz osoby sprawujące opiekę nad dziećmi do lat ośmiu;

7) osoby sprawujące opiekę nad wspólnie z nimi zamieszkałymi dziećmi od lat ośmiu do szesnastu, osobami, wobec których orzeczono stałą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym lub uznanymi za całkowicie niezdolne do pracy oraz samodzielnej egzystencji albo zaliczonymi do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności na podstawie ustaw, o których mowa w pkt 4, a także osobami obłożnie chorymi, jeżeli opieki tej nie można powierzyć innym osobom;

8) osoby zatrudnione na stanowiskach kierowników podmiotów leczniczych niebędących przedsiębiorcami w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej oraz na stanowiskach w opiece społecznej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Zwolnienie osób, o których mowa w ust. 1, od obowiązku świadczeń osobistych następuje na podstawie dokumentów potwierdzających przyczynę zwolnienia i przedstawionych wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta) przez zainteresowane osoby.

ŚWIADCZENIA RZECZOWE.

Podstawa prawna:

a) Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony (Dz.U. z 2018 poz. 1459 z późn. zm);

b) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r., w sprawie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (Dz. U. Nr 203 poz.2081 z 2004 r., z póź. zm.)

c) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004 r., w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju. (Dz. U. 2004 nr 181 poz.1872 z póź. zm.)

d) Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 czerwca 2004 r., w sprawie ewidencji wojskowej świadczeń na rzecz obrony (Dz. U. 2004 nr 148 poz.1556 z póź. zm.)

Przedmiotem świadczeń rzeczowych nie mogą być:

1) pomieszczenia, środki transportowe, maszyny i inny sprzęt znajdujące się w posiadaniu:

a) jednostek organizacyjnych służących bezpośrednio działalności Sejmu i Senatu RP, Kancelarii Prezydenta RP, Kancelarii Prezesa RM, ministerstw i urzędów wojewódzkich oraz NBP i banków, a także Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych i Mennicy Państwowej,

b) jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych odpowiednio przez Ministra Obrony Narodowej, Ministra Sprawiedliwości, Ministra Spraw Wewnętrznych oraz Szefa ABW,

c) przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych oraz innych przedstawicielstw i instytucji zrównanych z nimi w zakresie przywilejów i immunitetów na mocy ustaw, umów lub powszechnie ustalonych zwyczajów międzynarodowych, jak również członków tych przedstawicielstw, urzędów i instytucji oraz członków ich rodzin, a także innych osób zrównanych z nimi w zakresie przywilejów i immunitetów, jeżeli nie posiadają obywatelstwa polskiego,

2) biblioteki, muzea, archiwa i zabytki uznane przez Prezydenta RP za pomniki historii oraz dobra kulturalne, oraz obiekty wpisane na "listę dziedzictwa światowego".

Świadczenia rzeczowe w czasie pokoju.

W myśl art. 208 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony - na urzędy i instytucje państwowe oraz przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne, a także osoby fizyczne może być nałożony obowiązek świadczeń rzeczowych.

Polega on na oddaniu do używania posiadanych nieruchomości i rzeczy ruchomych na cele przygotowania obrony państwa. W myśl ust 2 tego artykułu " Świadczenia rzeczowe mogą być wykonywane na rzecz Sił Zbrojnych, jednostek organizacyjnych obrony cywilnej oraz państwowych jednostek organizacyjnych wykonujących zadania dla potrzeb obrony państwa, a także zwalczania klęsk żywiołowych, nadzwyczajnych zagrożeń środowiska i likwidacji ich skutków.

Nałożenie obowiązku świadczenia rzeczowego może nastąpić najwyżej 3 razy w roku, z tym, że w związku z ćwiczeniami i w wymiarze (7 dni) - tylko 1 raz. Decyzję o przeznaczeniu nieruchomości lub rzeczy ruchomej na cele świadczeń rzeczowych podejmuje wójt lub burmistrz /prezydent miasta/ na wniosek wojskowego komendanta uzupełnień lub właściwego organu obrony cywilnej.

Decyzję, o której mowa doręcza się posiadaczowi nieruchomości lub rzeczy ruchomej oraz wnioskodawcy na piśmie wraz z uzasadnieniem. Od decyzji tej przysługuje posiadaczowi nieruchomości lub rzeczy ruchomej oraz wnioskodawcy odwołanie do wojewody, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji."

Czas wykonania świadczeń rzeczowych - nie może przekraczać jednorazowo           

w przypadku pobrania przedmiotu świadczenia:

a) w celu sprawdzenia gotowości mobilizacyjnej Sił Zbrojnych - 48 godzin;

b) w związku z ćwiczeniami wojskowymi - 7 dni;

c) w związku z ćwiczeniami w OC lub ćwiczeniami praktycznymi w zakresie powszechnej samoobrony 24 godzin.

Świadczenia w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

W razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny osoby podlegające obowiązkowi świadczeń osobistych i rzeczowych mogą być w każdym czasie powołane do wykonania w ramach tego obowiązku różnego rodzaju prac doraźnych na rzecz Sił Zbrojnych, OC lub państwowych jednostek organizacyjnych wykonujących zadania dla potrzeb obrony Państwa (ciąży na nich obowiązek natychmiastowego wykonania świadczeń w wypadku zaistnienia takiej sytuacji).

Nie doręczenie wezwania nie zwalnia osoby lub posiadacza od natychmiastowego wykonania świadczenia, zgodnie z decyzją, którą otrzymał. Czas wykonania świadczeń osobistych nie może przekraczać jednorazowo - 7 dni. Natomiast przedmioty świadczeń rzeczowych podlegają zwrotowi po ustaniu potrzeby ich używania.

Zasady sporządzania rocznego sprawozdania o pojazdach i maszynach PM-1

W związku z art. 13. ust. 1 i 3 oraz art. 30 ustawy z dnia 29.06.1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. z 2018 r., poz.997 z póź. zm.) proszę o sporządzenie - Rocznego sprawozdania PM-1 wraz z wykazem kierowców (operatorów maszyn na druk i przesłanie lub dostarczenie do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kołobrzegu w ustalonym terminie.

W sprawozdaniu rocznym PM-1 należy ująć: wszystkie pojazdy samochodowe, motocykle, ciągniki rolnicze, przyczepy, naczepy oraz maszyny do robót ziemnych, budowlanych i drogowych oraz przeładunkowych (wraz z numerami rejestracyjnymi) będącymi na stanie ewidencyjnym (w tym również wydzierżawionych i będących w leasingu) Pana(i) jako posiadacza (lub prowadzonej przez Pana(i) firmy, zakładu, przedsiębiorstwa, spółki) zarejestrowanych we właściwym terytorialnie Wydziale Komunikacji.

Podczas wypełniania poszczególnych kolumn działu 2 - druku PM-1 należy korzystać z danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu samochodowego, książki maszyny oraz z zamieszczonego po niżej objaśnienia do formularza PM-1.

Szczególną uwagę zwrócić należy na prawidłowe wpisanie identyfikatora pojazdu - ITS Jednocześnie uprzejmie proszę by powiadamiając Wydział Komunikacji - zawiadamiać Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Kołobrzeguw okresie między sprawozdaniami o sprzedaży lub zakupie pojazdów samochodowych, przyczep, naczep (oraz maszyn do robót ziemnych, budowlanych i drogowych oraz przeładunkowych). Informuję także, że podstawą do anulowania decyzji na świadczenia rzeczowe na rzecz obrony (przydziału) jest pisemne powiadomienie organu, który ją wydał - Prezydenta Miasta, Brmistrza lub Wójta) o sprzedaży, kasacji lub udokumentowanej niesprawności środka transportowego trwającej powyżej sześciu miesięcy.

W przypadku sprzedaży należy podać dokładne dane nabywcy (osoby fizycznej, firmy, zakładu, przedsiębiorstwa, spółki) i adres. Ze swojej strony zawiadamiam, że Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kołobrzegu przy wykorzystaniu informacji uzyskanych dla potrzeb obronności na podstawie sprawozdania PM-1 i - zapewnia przestrzeganie ograniczeń wynikających z ochrony praw osobowych obywateli oraz tajemnicy państwowej, służbowej i zawodowej.
POUCZENIEUdzielanie odpowiedzi na sprawozdanie PM-1-jest obowiązkowe. Odmowa lub podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym lub niedotrzymanie oznaczonego terminu może skutkować konsekwencjami karnymi zawartymi w art.56. 1 i 2, art. 57. art. 58 Ustawy o statystyce publicznej z dnia 29.06.1995 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 997 z póź. zm.)

OBJAŚNIENIE DO FORMULARZA PM-1
Dział 1. Charakterystyka posiadacza

1. Dane na temat hal naprawczych i stacji paliwowych dotyczą posiadaczy, którzy dysponują typowymi warsztatami przeznaczonymi do prowadzenia obsługi oraz remontów pojazdów samochodowych i maszyn - w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. 

2. Maksymalny promień rozjazdu dla maszyn podawać w odniesieniu do miejsca, w którym maszyny wykonują prace przez czas dłuższy niż 1 doba.

Dział 2. Pojazdy i maszyny

Przy wypełnianiu kolumny 2 należy wpisywać numery identyfikacyjne pojazdów stosownie do zamieszczonego poniżej wykazu opracowanego na podstawie "Katalogu marek i typów pojazdów eksploatowanych w Polsce" (ITS) wydawanego przez Instytut Transportu Samochodowego. W przypadku braku możliwości skorzystania lub nie znajomości katalogu ITS proszę wpisać nr rej. pojazdu. Posiadacze wypełniający kolumnę nr 2 według katalogu ITS są również zobowiązani do  wpisania nr rej. pojazdów samochodowych.

Szczegółowe informacje w WKU Kołobrzeg tel. 261 223 104

  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kołobrzegu
Jedności Narodowej 9
78-100 Kołobrzeg
tel. 261223140
fax. 261222581
wkukolobrzeg@ron.mil.pl

  
 • BIP
Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Cookies.