Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kołobrzegu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
ZWROT KOSZTÓW DLA INTERESANTÓW

 

PROCEDURY ZWROTU KOSZTÓW ZWIĄZANYCH Z OSOBISTYM STAWIENNICTWEM W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH POWSZECHNEGO OBOWIĄZKU OBRONY


§ 1

Wojskowy Komendant Uzupełnień w Kołobrzegu, jako organ administracji wojskowej, na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2017 poz. 1430 z poźn.zm) ma prawo wezwać osoby podlegające powszechnemu obowiązkowi obrony, które są obowiązane do osobistego stawienia się w sprawach dotyczących tego obowiązku w terminie i miejscu określonym w wezwaniu oraz do poddania się badaniom lekarskim i psychologicznym.

§ 2

Wezwanie osoby podlegającej powszechnemu obowiązkowi obrony do osobistego stawienia się, następuje za pomocą wezwania w sprawie powszechnego obowiązku obrony, którego wzór określa załącznik do Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie wzywania osób podlegających powszechnemu obowiązkowi obrony przez organy wojskowe (Dz. U. z 2004 r. Nr 50, poz. 484 z późn. zm. - druk MON-Mu/59). Wezwanie takie może mieć formę wydruku z eksploatowanego w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Kołobrzegu Systemu Informatycznego SPIRALA-ZINT.

§ 3

W przypadku wzywania osób w celu wręczania odznaczeń lub aktów mianowania na wyższe stopnie wojskowe – wezwanie może mieć formę zaproszenia.

§ 4

Pracownik obsługujący osobę wzywaną ma obowiązek, na druku wezwania zarówno w części przeznaczonej dla organu wzywającego jak i dla osoby wezwanej, wpisania dokładnej daty i godziny stawiennictwa i zwolnienia wezwanego. Wojskowy Komendant Uzupełnień lub osoby przez niego upoważnione do wzywania w sprawie powszechnego obowiązku obrony potwierdzają ten fakt swoim podpisem i pieczęcią na obu częściach tego wezwania.

§ 5

Pracownikom wezwanym do osobistego stawienia się przed właściwy organ w sprawach dotyczących powszechnego obowiązku obrony, którzy nie otrzymali od pracodawcy wynagrodzenia, zgodnie z art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, za czas opuszczony z powodu wezwania, przysługuje, na ich żądanie, zryczałtowana rekompensata za utracone zarobki, za każdy dzień w wysokości 1/30 minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w grudniu roku poprzedniego, ustalanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. . o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. 2017 poz. 847).
a) w celu uzyskania rekompensaty za utracone zarobki osoba, która stawiła się na wezwanie, składa wniosek do Wojskowego Komendanta Uzupełnień.
b) do swojego wniosku osoba ta musi załączyć oryginał zaświadczenia wydanego przez pracodawcę, które udokumentuje utracenie zarobków wynikające ze stawienia się na wezwanie.

§ 6

Osobom wezwanym przez właściwy organ do osobistego stawienia się w sprawach dotyczących powszechnego obowiązku obrony zgodnie z art. 52 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej przysługuje, na ich żądanie, zwrot kosztów przejazdu do miejsca stawienia się i powrotu do miejsca pobytu stałego (zamieszkania) lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące.

§ 7

1. Koszty o których mowa w § 7 Wojskowy Komendant Uzupełnień zwraca na wniosek złożony przez osobę wezwaną, według zasad określonych w przepisach tytułu III dział 2 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 300).
2. Kierując się tymi przepisami oraz zasadami określonymi w art. 44 ust 3 ustawy z dnia 13 października 2017 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) wskazującymi na konieczność celowego i oszczędnego sposobu wydatkowania środków publicznych, przy zachowaniu zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, ustala się następujące zasady zwrotu kosztów przejazdu dla osób wzywanych do miejsca stawienia się i powrotu do ich miejsca pobytu stałego (zamieszkania) lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące:
a) w celu uzyskania zwrotu kosztów przejazdu, osoba, która stawiła się na wezwanie, składa do Wojskowego Komendanta Uzupełnień wniosek zawierający stosowne oświadczenie, którego wzór określa załącznik nr 2 do niniejszych procedur. W oświadczeniu tym osoba wezwana wskazuje środek transportu jakim odbyła podróż.
b) zwrot kosztów przejazdu przysługuję za przejazd środkami transportu publicznego (autobusem lub pociągiem w klasie 2, w wysokości faktycznie poniesionych racjonalnych wydatków udokumentowanych biletami, które należy załączyć do złożonego oświadczenia. W przypadku, gdy osoba wezwana dokonuje rozliczenia zwrotu kosztów przejazdu w dniu wezwania załącza bilet w jedną stronę, a zwrot kosztów ustala się w wysokości dwukrotności ceny załączonego biletu, natomiast jeżeli rozliczenie przez wezwanego następuje w innym terminie niż dzień wezwania załącza do oświadczenia bilety w dwie strony przejazdu. W przypadku braku kompletu biletów zwrot kosztów następuje w wysokości cen biletów przedstawionych/ udokumentowanych przez osobę rozliczającą się.
c) w przypadku przejazdu środkami transportu publicznego i nie dołączenia biletów potwierdzających odbycie podróży, osoba wezwana w swoim oświadczeniu wyjaśnia jakie są powody braku ich załączenia. W takim przypadku osobie wezwanej zwraca się koszty przejazdu obliczone według taryfy najtańszego przewoźnika wykonującego regularne przewozy na danej trasie.
d) Wojskowy Komendant Uzupełnień, zwraca osobie wzywanej koszty przejazdu pojazdem stanowiącym własność lub współwłasność osoby wzywanej obliczony jako dwukrotność iloczynu przejechanych kilometrów i stawki za jeden kilometr (podróż tam i z powrotem).
e) ilość przejechanych kilometrów niezbędna do ustalana kwoty zwrotu kosztów przejazdu określana jest na podstawie oświadczenia osoby wezwanej, a w przypadku rozbieżności weryfikowana na podstawie optymalnej odległość trasy wskazanej pomiędzy miejscem zamieszkania i miejscem stawiennictwa, na stronie internetowej www.maps.google.pl
f) stawkę za przejazd jednego kilometra ustala się w oparciu o procentową wartość maksymalnej stawki określonej na podstawie art. 34 a ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym oraz wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002 r. Nr 27, poz. 271, z późn.zm.)

Zdjęcia

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kołobrzegu
Jedności Narodowej 9
78-100 Kołobrzeg
tel. 261223140
fax. 261222581
wkukolobrzeg@ron.mil.pl

    
  • BIP
Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Cookies.